صفحه اصلی > شورتکات ها > مرکز بهداشت 

شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه دارای زیر مجموعه به شرح ذیل می باشد 

ستاد شبکه 

اداره امور عمومی شبکه 

واحد قرنطينه مرزی بندر لنگه 
مركز آموزش بهورزي بندرلنگه 

مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید رجایی 

مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید باهنر 

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی بندرکنگ

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی چارک

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی لمزان 

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی لاوان

مرکز بهداشتی درمانی روستایی بستانه

مرکز بهداشتی درمانی روستایی مغویه

مرکز بهداشتی درمانی روستایی رستاق 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی مقام

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چاه مسلم

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گزیر 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی بندرمعلم

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دژگان

مرکز بهداشتی درمانی روستایی پدل