صفحه اصلی > واحد ها  > آموزشگاه بهورزی 

معرفی پرسنل :

  

                                        نام ونام خانوادگی                       مدرک تحصیلی                      سمت                     سنوات خدمت (سال)                      شماره تماس                      
                                                     مرضیه یوسفی
 
  کارشناس بهداشت عمومی         مدیر مرکز           14/5
                                                                 صفورا پیش بین                   کارشناس بهداشت عمومی

         مربی مرکز        13
               نیره بشارتی پور 

     کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط  


          مربی مرکز      12  

 

برنامه ها :

الف -پذيرش بهورز

1 - تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

2 - بررسي پستهاي بلاتصدي بهورزي و پیش بینی خروجی های بهورزی

3- اعلام نياز وتعيين اولويت ها به حوزه معاونت بهداشتي و مرکز بهداشت استان و درخواست مجوز جذب بهورز

4- اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر و توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم، رئیس و اعضای شوراي اسلامي، معتمدان محلي، خانواده ها و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير، مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

5- جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز داوطلبان، تائيد بومي بودن و  سكونت در محل داوطلبان، تنظيم پرونده و ارسال اسامی واجدین شرایط به کمیته پذیرش معاونت بهداشتی  دانشگاه

6- همکاری و هماهنگی در برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه با توجه به اعلام کمیته پذیرش معاونت بهداشتی و کمیته آزمون دانشگاه

7- پیگیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

 8- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت فراگیران/کارآموزان بهورزی  در زمان ثبت نام و قبل از شروع دوره آموزشی

 

  ب- آموزش وتربیت فراگیران / کارآموزان بهورزی

 

1-     تشکیل جلسه توجیهی قوانین و مقررات

1- برنامه ریزی آموزشی پایه اول و دوم ( نظری عملی و کارآموزی )

2- تهیه و تدوین طرح درس روزانه و كلي، چك ليست هاي آموزشي و مهارتی بر اساس آخرین دستورعمل ها

3- اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

4- اجراي آموزش عملي و كارآموزي کمک های اولیه و.... در بيمارستان و

5-ارزشیابی مستمر و پایانی از طریق تکمیل چک لیست توسط مرکز آموزش بهورزی پایگاه های سلامت

6-برگزاري آزمون هاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی

7- نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و پایگاه های سلامت و باز خورد به مدير مركز مربوطه

8- پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزي

9- تامين محيط سالم اجتماعي براي فراگیران / کارآموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

10- بر پايي اردوهاي علمي فرهنگي تفريحي فراگیران/ کارآموزان بهورزي در معيت مربيان

 

ج - آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

1-     نیازسنجی آموزشی کارکنان نظام سلامت

2-     انجام نيازسنجی مهارتی بهورزان شاغل از طريق چک لیست های نياز سنجي مهارتی  كاركنان

3-     برنامه ريزي آموزشي كاركنان نظام سلامت

4-     مشاركت در نظارت بر اجراي برنامه هاي اموزشي

5-     ارزشيابي دوره هاي آموزشي( پيش آزمون و پس آزمون- ارزشيابي دوره- ارزشيابي مدرس  و تحليل نتايج)

6-      نظارت بر اجراي دوره هاي اموزشي و ارائه پس خوراند

7-      تدوين برنامه هاي مداخله اي جهت بهورزان و مراقبان سلامت نیازمندآموزش مجدد

8-      حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي دوره های آموزشی در مركز بهداشت شهرستان و استان

9-       برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما، ماما روستا (درمناطق خاص)

10-    بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

11-     برنامه ريزي جهت ارتقاء مستمر مهارت های آموزشی بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه وتحليل نتایج كارگاه هاي آموزشی برگزار شده

12-    برنامه ریزی و آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت شامل اجرای برنامه ریزی آموزشی- تعیین سرفصل و ساعت مورد نیاز- تهیه پکیج آموزشی و صدور گواهی با مشارکت واحدهای کارشناسی مربوطه

13-    مشاركت در برنامه ريزي و بازآموزی سایرکارکنان نظام سلامت در قالب کمیته آموزش

14-    طراحي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزش غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت و سایر کارکنان به ویژه در قالب آزمون های فصلنامه بهورز و  بسته های آموزشی مراقبان سلامت

15-     ارتقاء مهارت های آموزشی مربیان وسایرکارکنان

16-    شركت درجلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزش ها به ساير رده ها

17-    هماهنگی جهت تشكيل كميته آموزش و توامندسازی كاركنان نظام سلامت شهرستان

18-    مشارکت در برگزاری دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان علوم پزشكي

 

د- سایر وظایف

1-برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي

2- انتخاب بهورز و مربي نمونه براساس چک لیست

3- تشكيل شوراي بهورزي براساس آیین نامه ی مربوطه

4- مشاركت در پایش های گروهی مرکز بهداشت شهرستان از خانه های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، پایگاه های خدمات جامع سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری

5- اعلام زمان راه اندازی خانه بهداشت دانش آموزی و برآورد تجهیزات لازم و اعلام مراتب به مرکز بهداشت شهرستان و همكاري در تجهیز و راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي

6- تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان متقاضی

7- ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال، ادامه تحصیل، تغییر عنوان و ارزشيابي ساليانه) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

8-    مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

9-     تشكيل شورای مربيان

10-    تشكيل جلسات هماهنگي بهورزان

11-    مشاركت  فعال در جلسات هماهنگي مراقبان سلامت و پزشكان

12-   پيگيري تامين نيروي انساني مركز

13-  پيگيري هزينه نمودن بودجه اختصاص داده شده به مركز

14-  پيگيري تامين و تجهيزات اداري رفاهي و آموزشي مركز

15-  تهيه و تنظيم برنامه عملياتي

   

شرح وظايف مدير مركز آموزش بهورزی:

·         سرپرستي امور فني و اداري مركز

·         تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان

·         همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن و پيگيري تامين اعتبار مورد نیاز مرکز

·         ابلاغ شرح وظايف كاركنان تحت سرپرستی

·         پی گیری تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته

·         برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن

·         نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي ,  چك ليست آموزشي و ارزیابی آموزشی مربیان

·         مشاركت در آموزشهاي نظري عملي و كار آموزي

·         نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و نظارت بر ثبت كارنامه و معدل گيري

·         برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان هر پايه و امتحان نهايي

·         فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري- عملي و كارآموزي از نظر تامین فضا و وسایل کمک آموزشی  با همكاري مركز بهداشت شهرستان

·         پيگيري امور رفاهي فراگیران/کارآموزان بهورزی  

·         تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار

 

·         نظارت بر رفتار و انظباط فراگیران و کارآموزان بهورزی در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان

·         نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي

·         برگزاري آزمون هاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان

·         تحليل نتايج آزمونها و ارائه طرحهاي مداخله اي آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

·         برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي از بهورزان شاغل و مراقبین سلامت و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي

·         انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته ی آموزش وبازآموزی

·         اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نيروها با همکاری و هماهنگی با كارشناسان ستادي 

·         نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي ها و بهبود و ارتقاء  برنامه هاي آموزشي

·         تامین منابع آموزشي براساس سرفصل دروس ازطریق واحدهای ستادی 

·         انجام وظایف مربوط به رابط فصلنامه بهورزشهرستان به عنوان یک رسانه در بازآموزی مداوم بهورزان

·         برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت شهرستان

·         شركت در جلسات شورای کارشناسی  مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی

·         پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها

·         مشارکت در پایش عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي

·         برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي

·         ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مركز بهداشت شهرستان و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان

·         مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

·         همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت آموزشی ودانش آموزي

·         ارائه نظر کارشناسی درخصوص موارد اداری مرتبط با بهورزان شاغل درصورت درخواست

·         مشارکت در پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني 

·         تنظيم برنامه های بازدید علمي فرهنگي اجتماعي براي فراگیران /کارآموزان بهورزی و مربیان

·         شركت فعال دراجرای برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه

·         برنامه ريزي و اجراي برنامه آموزش بهورز ماما و ماما روستا( درمناطق خاص)

·         مشارکت در برگزاری دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان علوم پزشكي

·         انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق


     شرح وظایف مربیان مركز آموزش بهورزی:

·              مشارکت در مراحل  پذیرش بهورز

·              همکاری با مدیر مرکز در تدوین برنامه ریزی آموزشی

·              مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی كاركنان نظام سلامت

·              برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش بهورزی بر اساس کوریکولوم آموزشی مطابق فصل سوم آیین نامه

·              تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران/ کارآموزان

·              حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه فراگیران/ کارآموزان در برنامه های بازدید منازل و مراقبت های بهداشتی و غیره و ارائه گزارش به مدیر

·              شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

·              همكاري در تنظیم مدارک و پرونده آموزشی فراگیران/ کارآموزان و اوراق امتحانی و اسناد

·               مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت

·              همکاری با مدیر مرکز در برنامه هاي ادامه تحصیل بهورزان (ديپلم كاردانش و ....)

·              حضور فعال در جلسات بازآموزي و نوآموزي برنامه های جدید نظام سلامت

·              همکاری در برنامه های بازآموزی از طریق فصلنامه بهورز و مشارکت در برگزاری آزمونهای فصلنامه

·              نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

·              همكاري با مدير دربرنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمي، فرهنگي، اجتماعي براي فراگیران/ کارآموزان

·              مشاركت فعال در جلسات شوراي مربيان و ارائه راه حل در مورد مشكلات فردي و آموزشي فراگیران/ کارآموزان و همکاری درحل مشكلات فني و اداري مركز آموزش بهورزی

·              برنامه ريزي و نظارت بر خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي

·              همكاري با مدير مركز در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي جديد

·              مشارکت درتهیه منابع آموزشي

·              همكاري در برگزاري جشن بهورزي و انتخاب بهورز نمونه

·              مطالعه و بررسي پيشرفت هاي علمي به منظور روز آمد کردن مواد آموزشي

·              همکاری با مدیردرخصوص مسائل انظباطی و اخلاقی فراگیران/ کارآموزان

·              معرفي فراگیران/ کارآموزان به مردم و شوراي اسلامي روستا با همكاري مسئول مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه

·              همكاري در اجراي برنامه آموزش بهورز ماما و ما ما روستا در مناطق خاص

·              مشارکت در اجرای  کارآموزی و کارورزی دانشجويان علوم پزشکی

·              انجام ساير امور به پيشنهاد مدير مركز