معرفی پرسنل 

                نام ونام خانوادگی                     مدرک تحصیلی                                سمت                                      شماره تماس                      
             مجید خدری                          لیسانس                                      مسئول واحد تغذیه                                          44244665
              نسیبه بامری             لیسانس            کارشناس تغذیه                    44244665

 

                       

برنامه ها :


ستادی :

1   اجرای برنامه حمایتی تغذیه ای مادران باردار و شیرده نیازمند  با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

2 اجرای برنامه حمایتی کودکان دچار سوتغذیه و اختلال رشد با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

 

                                                                   

 

 

3 اجرای برنامه حمایت از کودکان و مادران باردار دچار سوتغذیه نیازمند با مشارکت خیرین 

4 – برنامه توانمند سازی زنان عشایر و روستایی با مشارکت جهاد کشاورزی

 

                                                                                            

 

5-اجرای برنامه مکمل یاری جهت گروه های سنی و فیزیولوژیک

6 برنامه جهت پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید


7
ثابت نگهداشتن میزان چاقی بر اساس اهداف سازمان جهانی بهداشت بر اساس برنامه ایران اکو


8 - بهبود امنیت غذا و تغذیه در شهرستان

 

9 برگزاری بسیج ملی و مناسبت های مربوطه

 

                                                             

 

 

 

 

محیطی :


1 انجام مراقبت تغذیه  در مراکز بهداشتی و درمانی ویژه کلیه گروه ها

2 انجام آموزش تغذیه  در گروه های آسیب پذیر

3 انجام اموزش تغذیه دانش آموزان                                                                                                                                                                  

4 توانمند سازی پرسنل  ادارات سطح شهرستان، طلاب، جوانان، دانشجویان و...

5 انجام آموزش تغذیه در گروه های سنی

7 توانمند سازی پرسنل بهداشتی

8 – مشاوره تغذیه در کووید


 

                                                                                   

 

 

شرح وظایف :

 

- برنامه های واحد بهبود تغذیه در راستای تأمین امنیت غذایی و بهره مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی می باشد.

اهداف کمی :


1-ثابت نگهداشتن میزان چاقی(براساس اهداف سازمان جهانی بهداشت)

2- افزایش پوشش مشاوه تغذیه در جمعیت تحت پوشش به میزان %5

3- كاهش شيوع كمبود ريز مغذي ها (مکمل یاری )

4-کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در گروه  های آسيب پذير( کودکان زیر ۵ سال، نوجوانان ومادران باردارو بیماران)

5-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

6-افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه