صفحه اصلی > واحد ها  > واحد های بهداشتی ستادی > واحد سلامت دهان ودندان 

معرفی پرسنل 

        نام ونام خانوادگی                          مدرک تحصیلی                                سمت                                            شماره تماس                      
       
       
       

 

 

برنامه ها :

 

 


                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 


شرح وظایف :