معرفی پرسنل:

                                                                                          

        نام ونام خانوادگی                                 مدرک تحصیلی                                                       سمت                                                            شماره تماس                                 
         حسن جهانشاهی         کارشناس ارشد مدیریت خ ب درمانی              مسئول واحد ستاد گسترش    07644245170 -07644244017
        عبدالله فصیح نیا   کارشناس ارشد مدیریت خ ب درمانی       کارشناس برنامه  بیمه روستایی و پزشک خانواده    07644245170 -07644244017
        فاطمه غریب پور          کارشناس بهداشت محیط              کارشناس حقوق و کارانه
        راضیه پشتکوهی         کاردان بهداشت خانواده         کارشناس نظارت و ارزیابی عملکرد
        طاهره توسلیان                 کارشناس                     کارشناس امار 

 

برنامه ها:

 

 

 

 

شرح وظایف:

·         تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی در منطقه و نمایش آن در منطقه

·         بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم

·         اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·         بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم

·         تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد

·         پیشنهاد ایجاد ،احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط

·         نظارت بر اجرای برنامه PHC  در شهرهای بالای 20 هزار نفر

·         نظارت بر برنامه بیمه روستایی و ارایه خدمات اولیه سلامت در روستاها و شهر های زیر 20 هزار نفر

·         پایش پزشکان خانواده و ماما های برنامه بیمه روستایی به صورت فصلی

·         نظارت و ارزیابی عملکرد در سامانه یکپارچه بهداشت ( سیب)

·         تایید مجوز بهورز گیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی

·         همکاری و هماهنگی لازم با مدیر یا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهره گیری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه

·         همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

·         نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها

·         تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

·         مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه

·         بررسی و تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·         توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها

·         گزارش تنگناها و نارساییهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

·         پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه

·         اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود

·         نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه

·         هماهنگی فعالیتهای واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان

·         ابلاغ ضوابط، استانداردها و تکنولوژی خدمات بهداشتی

·         نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (بدو خدمت ضمن خد مت)

·         شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

·         انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات